Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

Защита при данъчна ревизия

ЗАЩИТА ПРИ ДАНЪЧНА РЕВИЗИЯ

 

Уважаеми клиенти,

Адвокатска кантора Lex Aspect осигурява квалифицирана правна защита при данъчна ревизия. В случай, че на представлявано от Вас търговско дружество предстои проверка от страна на компетентните контролиращи органи, необходимо е да се подготвите предварително за евентуални негативни последици.

Държавните органи, които имат правомощия да осъществят проверка на дейността на търговското предприятие, са много и разнообразни. Контрол може да бъде осъществен от органите на Национална агенция за приходите, прокуратурата, финансови инспекции и други правоохранителни органи или длъжностни лица.

Инфрормация относно защита при данъчна ревизия:

Проверка от страна на правоохранителните органи се извършва с цел да бъдат открити нарушения на данъчното законодателство, предизвикани от проверяваното лице. За  успешната защита на интересите на компанията по време на данъчна ревизия, е необходим опитен юрист или адвокат.

За да избегнете възникването на стресови ситуации в случай на проверка от страна на компетентните органи, е необходимо да знаете своите права. Също така, необходимо е да сте запознати с правата и задълженията от страна на правоохранителните органи по време на извършване на данъчната ревизия. Нарушенията на процесуалноправните норми от страна на държавните органи, често са предпоставка за отмяна на наложените актове.

Как можем да Ви бъдем полезни:

Ще проучим счетоводната документация в периода на данъчна ревизия

  • Ще осъществим адекватна правна помощ, с цел да избегнете нарушение на законни права и интереси на компанията, нейното ръководство и служители;
  • Квалифициран специалист адвокат ще окаже своевременна помощ при данъчна ревизия, за да избегнете нарушаване на законни права и интереси на представляваното от Вас дружество;
  • Ще съдействаме във връзка със събирането на всички необходими документи и доказателства по време на всички фази на ревизионното производство;
  • Ще окажем квалифицирана правна помощ при обжалването на всякакви видове актове и действия, нарушаващи законни права и интереси на дружествата при данъчна ревизия;
  • Ще обжалваме ревизионни актове пред всички инстанции. Обжалване на актовете по административен ред се извършва пред административно решаващия орган. В случай че обжалваемият акт не е отменен с решението на административно решаващия орган, следващата фаза на ревизионното производство е обжалване на акта по съдебен ред пред съответния административен съд. Втора инстанция в съдебното производство е Върховния административен съд;

Подготовка на жалби срещу отделни части на ревизионни актове при данъчна ревизия:

Законодателят в чл. 145 от ДОПК, е предвидил нормативно установените реквизити на жалбата срещу ревизионните актове. Наред с минимално изискуемите от закона предпоставки, жалбата следва да съдържа посочване на акта или действията, против които се подава. Производствата срещу ревизионните актове на НАП се инициират чрез жалба. Жалбата се адресира до съответния Директор на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика при Централно управление на НАП.

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect Защита при данъчна ревизия

изпратете запитване

7 + 10 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This