Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

Адвокат защита на интелектуалната собственост и авторско право

Адвокат защита на интелектуалната собственост и авторско право

 

Уважаеми клиенти,

В съответствие със законодателството на Република България, физическите и юридическите лица имат правото да защитават резултата от своя интелектуален труд. Качеството интелектуална собственост притежават широк спектър от нематериални ценности (блага) във всички сфери на човешката дейност. Правото на интетелектуална собственост обхваща специфичен комплекс от правни норми, регламентиращи и осигуряващи правна закрила. Мерките и способите за защита на интелектуалната собственост се осъществяват по различен път, в зависимост от конкретния нематериален продукт.

В случай че сте изобретател, може да патентовате откритие, технология или друг обект, като получите изключително право на ползване, съобразно Вашите интереси и цели. Също така, доста разпространен способ за защита е получаването на изключително право на възпроизвеждане на конкретният обект на интелектуалната собственост. В сферата на  бизнеса често срещана форма на защита е регистрацията на търговска марка за конкретен вид/клас стока или услуга.

Може да се обърнете към нас за правна защита и съдействие в следните случаи:

  • Нужда от подробна конслултация по въпросите за защита на интелектуалната собственост;
  • Нужда от регистрация на търговска марка, включително международна регистрация на търговска марка (Регистрация по Мадридската спогодба  за международна регистрация на марките, Регистрация по Протокола относно Мадридската спогодба);
  • Защита на правото на интелектуална собственост по административен, наказателноправен и гражданскоправен път. Ще обезпечим исково производство, чрез което да претендираме обезщетение, покриващо всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението;
  • Представителство и защита пред Комисията за защита на конкуренцията;
  • Подготовка на всички необходими документи за започване на исково производство, в случай на нарушение на правото на интелектуална собственост.

Предлагаме следните услуги за защита на правото на интелектуална собственост:

  • Консултации по всички въпроси, касаещи правото на интелектуална собственост, детайлен анализ на всяка конкретна ситуация и подготовка на аргументирано заключение;
  • Представителство при провеждане на преговори до началото на съдебната фаза, с цел спестяване бъдещи средства на клиента;
  • Процесуално представителсво, защита и съдействие пред всички съдебни инстанции при нарушение на авторското право и сродните му права;
  • Регистрация на търговска марка, подготовка на всички съпътстващи документи, касаещи процедурата;
  •  Защита при недобросъвестна конкуренция или реклама;

Следва да се има в предвид, че правната защита на интелектуалната собсвеност се осъществява, чрез разнообразни правни способи:

Гражданскоправната защита позволява на носителя на правото на интелектуална собственост да инициира производство за обезщетение. В Закона за авторското право и сродните му права са изброени изчерпателно различните видове искове, чрез които субектът на авторското право може да се защити. Относими  към гражданскоправната защита на интелектуалната собственост са общите институти на гражданското право – давност, вина, правен интрес, доказателства и т.н. Те са абсолютно необходими предпоставки за осъществяването на адекватна правна защита на накърненото право на интелектуална собственост.

Законодателя е предвидил и административноправна защита. В ЗАПСП са изброени конкретни норми, нарушението на които води до налагането на различни по вид и размер санкции. Закона за марките и географските означения (ЗМГО) също предвижда санкции при нарушение на правото на търговска марка. Предвидени са глоби в размер от 500 лв. до 5000 лв. за различните видове нарушения на търговските знаци. Наказания се налагат на Физически и Юридически лицa, които предлагат, пускат на пазара или съхраняват с тази цел стоки, означени със знак идентичен или сходен на регистрирана марка, без съгласието на нейния притежател.

Наказателноправна защита на интелектуалната собственост. В наказателният кодекс на Република България съществува специален раздел VII – Престъпления против интелектуалната собственост, в който са изброени конкретни престъпни състави, касаещи правото на интелектуалната собственост и неговата наказателноправна защита. 

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

 Заповядайте!

Екипът на адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect защита на интелектуалната собственост и авторско право

изпратете запитване

2 + 6 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This