Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

Адвокат Търговско право

АДВОКАТ ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

Уважаеми клиенти,

Адвокат Търговско право от кантора Lex Aspect ще Ви съдейства и представлява по правни въпроси, свързани с тази област на правото. Членските правоотношения между съдружниците  се характеризират със своята динамичност  и многообразност. Съдружниците в търговските дружества стартират своята дейност с чисти намерения  един към друг и  огромно желание да реализират инвестиционните си намерения. Както показва практиката обаче, първоначалният ентусиазъм на съдружниците, често прераства в спорове и конфликти.

Разнообразни могат да бъдат причините, които налагат промяна на обстоятелства в търговското дружество. Освен възникнали спорове между съдружниците, членския състав може да бъде променен. Причини за това могат да са наследяване на дружествени дялове, отказ от участие в дружеството, неизпълнение на задължение за заплащане на дялова вноска и др.

Подобни обстоятелства изискват наличието на специалист – Адвокат Търговско право, който да Ви консултира относно членските права и задължения и правните последици от определени действия.  В своята дейност компаниите влизат в разнообразни отношения с различни правни субекти. Подготовката на грамотно съставени документи и  правни консултации от квалифициран адвокат са от голямо значение за успеха на Вашият бизнес.

Корпоративните спорове условно можем да разделим на две групи:

 1. Вътрешни корпоративни спорове. Когато опониращите страни са представители на едно и също юридическо лице. В днешни дни корпоративните спорове от подобен характер са неотменима част от съвременният бизнес.
 2. Корпоративни спорове между страни, които се явяват представители на две или повече търговски дружества.

Работата на юристите в подобни ситуации изисква задълбочен анализ на възможните рискове, предварителна проверка на бъдещи сделки – Дю Дилиджънс /due diligence/, подготовка и проверка на разнообразни дружествени документи и други. Целта на подобни действия е да се минимизират рисковете и да се даде реална юридическа картина, касаеща бъдещето на компанията.

Адвокатска кантора Lex Aspect защитава интересите на своите доверители в случаите на корпоративни спорове, като изготвя квалифицирани правни консултации, становища, води преговори и подготвя стратегии, водещи до предварително поставена цел.

В случай, че се обърнете към нас, Адвокат Търговско право ще Ви консултира и съдейства по отношение на следните въпроси:

 • Специалист в областта на търговското право ще укаже поддръжка и съдействие по всички въпроси, касаещи търговското дружество. Изготвят се официални уведомления, дружествени договори, протоколи от общи събрания, договори за прехвърляне на дружествени дялове и др.
 • Адвокат Търговско право ще Ви представлява по време на преговори, урегулиране на конфликтни ситуации, подготовка на различни видове документи и консултации за спомагане ефективната работа на компанията
 • Извършване на предварителна проверка /due diligence/ на правното състояние на бъдещи партньори на дружеството, с цел избягване на бъдещи проблеми от финансово и правно естество
 • Смяна на управител и освобождаване на управителя от отговорност. Приемане и изключване на съдружници. Промяна на седалище и адрес на управление. Прехвърляне на дружествени дялове. Наследяване на дялове. Увеличаване и намаляване на капитала
 • Ликвидация на търговски дружества
 • Подготовка на документи за прокура
 • Подготовка на  документи и съдействие в случаите на прехвърляне на търговско предприятие
 • Изпълнение и Неизпълнение на Търговски сделки
 • Представителство и защита в производство по несъстоятелност
 • Подготовка на документи за предявяване на вземания

Осъществяваме процесуално представителство по търговски спорове, защита на членство и отделни членски права в търговско дружество, отмяна на решения на общото събрание на дружеството.

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на адвокатска кантора Lex Aspect

Lex Aspect адвокат търговско право

изпратете запитване

14 + 13 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This