Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

търговско право

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 

Уважаеми клиенти,

Адвокат по Търговско право от кантора Lex aspect ще Ви съдейства и представлява по правни въпроси, свързани с  тази област на правото. Такива са например регистрация на всички видове търговци и търговски дружества съгласно Търговския закон– ЕТ, ЕООД, ООД, АД, ЕАД, СД, КД, КДА,  както и извършване на всякакви промени на обстоятелства в търговското дружество;

Приемане и изключване на съдружници

Компетентният орган, който приема нови съдружници е Общото събрание на дружеството. Приемането се извършва с писмена молба, която се отправя до Общото събрание, като в молбата, новият съдружник следва да изрази своята воля, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Участието на съдружник в ООД се прекратява в следните случаи: при смърт или поставяне под пълно запрещение; при изключване; при прекратяване с ликвидация /за юридическите лица/; при обявяване в несъстоятелност. Законът позволява съдружникът да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

Според търговското право, имуществените последици от прекратяването на участие в търговско дружество се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Търговският закон е регламентирал  няколко хипотези, в които съдружник може да бъде изключен от членството му в дружеството.

Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание в срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. На следващо място законът казва, че съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение.

Такива са случаите когато: не изпълнява задълженията си за оказване съдействие осъществяването дейността на дружеството; не изпълнява решенията на Общото събрание; действа против интересите на дружеството;  Необходимо е съдружникът, който се изключва да бъде уведомен. Самото уведомяване може да бъде извършено, чрез Нотариална покана или Препоръчано писмо с обратна разписка.

Смяна на управител и освобождаване на управителя от отговорност

Съгласно Търговското право и по-конкретно разпоредбата на чл.137 т.5 от ТЗ – Общото събрание е компетентният орган, който може да избира управителя, определя неговото възнаграждение и да го освобождава от отговорност. Общото събрание е органът, който също така може да взема решения за предявяване на искове срещу управителя. В този случай законът е предвидил и минимално изискуем кворум – мнозинство ½ от капитала, ако не е предвидено друго в дружествения договор.

След последните изменения в търговското законодателство се предвиди писмена форма с нотариална заверка на подписите и съдържанието. Те трябва да бъдат извършени едновременно за протокола от Общото събрание, с който се избира управител. Посоченото изискване съществува, освен ако в дружествения договор не е предвидена обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписите и съдържанието.

Прехвърляне на дружествени дялове

Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството.  Размерът му се определя съобразно дела на съдружника в капитала, ако не е уговорено друго. Дружественият дял на съдружниците може да се прехвърля и наследява.

Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор в писмена форма с нотариално удостоверяване, а подписите и съдържанието, извършени едновременно. След това, прехвърлянето следва да бъде вписано в Търговския регистър. Компетентният орган, който взема решение за прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник е Общото събрание на дружеството.

Наследяване на дружествени дялове

Съгласно чл.129 ал.1, дружественият дял може да се прехвърля и наследява. След смъртта на съдружника е необходимо наследниците да се снабдят с удостоверение за наследници, съгласно което ще се извърши разпределението на дела на наследодателя.

Законът допуска един дял в капитала да принадлежи на няколко лица, като в този случай те могат да упражняват правата по него само съвместно. Един от способите за възникването на съсобствеността на дружественият дял е именно наследяването. Допустимо е  наследниците на починалия да сключат съглашение помежду си, чрез което един от тях  да придобие дела на починалия.

Промяна на седалище и адрес на управление

Седалището и адреса на управление са част от минимално необходимото съдържание на дружествения договор. В случай на изменение или допълнение на дружествения договор, в Търговския регистър е необходимо да бъде предоставен препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения.

Тоест в случай на промяна на седалището и адреса на управление, е необходимо това обстоятелство да бъде отразено в дружествения договор и отразено по партидата на дружеството в Търговският регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала

Компетентният орган, който взема решение за намаляване и/или увеличаване на капитала е Общото събрание на дружеството. Търговският закон е предвидил това решение да се взема с единодушие на всички съдружници.

Адвокат по търговско право от кантора Lex aspect ще Ви съдейства и в случаите на:

  • Ликвидация на търговски дружества
  • Подготовка на документи за прокура
  • Подготовка на  документи и съдействие в случаите на прехвърляне на търговско предприятие
  • Изпълнение и Неизпълнение на Търговски сделки
  • Представителство и защита в производство по несъстоятелност
  • Подготовка на документи за предявяване на вземания
  • Осъществяваме процесуално представителство по търговски спорове. Защита на членство и отделни членски права в търговско дружество. Отмяна на решения на Общото събрание на дружеството.

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на Адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect търговско право

изпратете запитване

1 + 14 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This