Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

данъчно право

ДАНЪЧНО ПРАВО

 

Уважаеми клиенти,

Въпросите, свързани с данъчното право, данъците и нормативната им уредба, представляват изключителен интерес не само за юридическите, но и за физическите лица.

Данъците са неразделна част от почти всяка сделка, свързана със сключване на договор, прехвърляне на предприятие, намаляне и увеличаване на капитал, апорти и много други.

Адвокатска кантора Lex Aspect съдейства на своите клиенти в областта на данъчното право. Осъществява данъчни консултации и процесуално представителство и съдействие в случаите на обжалване на ревизионни актове.

Според българското данъчно право, ревизионните актове подлежат на тристепенно обжалване:

Първата задължителна фаза е обжалването по административен ред.

Ревизионните актове в частите им, които не са отменени с решението на административно решаващия орган, могат да бъдат оспорвани по съдебен ред пред съответния административен съд. Втора инстанция в съдебното производство е Върховния административен съд.

Адвокатска кантора Lex Aspect подготвя в законоустановените срокове жалби срещу актове на на НАП, които засягат Вашите законни права и интереси.

Законодателят в чл. 145 от ДОПК е предвидил нормативно установените реквизити на жалбата срещу ревизионните актове. Наред с минимално изискуемите от закона предпоставки, жалбата следва да съдържа посочване на акта или действията против, които се подава.

От голяма значимост за изхода на делото срещу конкретния ревизионен акт са доказателствата, които ще бъдат събрани по време на процеса. Независимо от силното служебно начало, в този тип производства жалбоподателят трябва да посочи и всички доказателства, които иска да бъдат събрани.

Съдействаме също така при подготовка на жалби срещу отделните части на ревизионнните актове, които засягат законните права и интереси на гражданите.

Тъй като ревизионните актове се издават от органите по приходите по съответните териториални дирекции на НАП, това е и институцията, чрез която се подават жалбите.

Производствата срещу ревизионните актове на НАП се инициира, като жалбата се адресира до съответния Директор на дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика при Централно управление на НАП.

С какво може да Ви бъдем полезни във връзка с данъчно-правни въпроси:

  • изготвяне на възражения и жалби срещу ревизионни доклади, актове и постановления
  • правна защита при спорове от различно естество с НАП
  • регистрация и дерегистрация по ДДС
  • съдебно представителство при данъчни дела
  • данъчно планиране и консултиране

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на Адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect данъчно право

изпратете запитване

Отбележете:

3 + 13 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This