Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

Вещно право

ВЕЩНО ПРАВО

Уважаеми клиенти,

Както става ясно от самото наименование, Вещно право (на латински: jus in rem) регламентира правоотношението между хората по повод на вещите и тяхната собственост.

В Република България правото на собственост и другите вещни права се уреждат от Закона за собствеността.

Правата по повод на вещите се разделят в две основни групи:

 • право на собственост
 • ограничени вещни права или съсобственост

Покупката или продажбата на движима или недвижима вещ е важен момент не само за физическите, но и за юридическите лица. Целият процес е съпътстван от множество проучвания, преговори, проверки и изготвяне на правни документи, за което е необходим квалифициран адвокат.

Как може да Ви бъдем полезни:

Адвокатска кантора Lex Aspect предоставя правна помощ и съдействие при:

Придобиване на вещни права

 • Покупка на недвижим имот
 • Извършва подготовка и проверка на всички съпътстващи документи

Придобиване право на собственост по давност

 • Нотариални актове по обстоятелствена проверка
 • Kонсултации  по отношение на приложимите норми и законови процедури
 • Отказ  от право на собственост

Придобиване на право на собственост по силата на приращения

Право на ползване, право на строеж, сервитутни права

Владение

 • Владелчески искове
 • Добросъвестно владение
 • Недобросъвестно владение

Подобрения върху недвижим имот

Подготовка на предварителни договори

Извършване на справки в Имотния регистър за наличието на тежести върху имот

Представителство и съдействие в нотариалното производство

Съсобственост и разпределение на ползването на обща вещ

Право на изкупуване по чл.33 от ЗС

Етажна собственост, общи части

Защита  на правото на собственост

 • Ревандикационен иск, чиято цел е възстановяване на владението на собственика
 • Негаторен иск за прекратяване на всяко неоснователно действие, което пречи на собственика да упражнява своето право
 • Иск за определяне на граници

Ще Ви представляваме процесуално пред всички съдебни инстанции в случаите на  оспорване на вещни права

Вписвания

 • Съгласно правилник за вписванията
 • Актове, подлежащи на вписване
 • Вписване на искови молби в предвидените от закона случаи.

Най-често предоставяни услуги, свързани с вещно право

Консултации при закупуване на недвижим имот, които включват:

 • проучване на имота
 • при нужда, водене на преговори
 • помощ при набавяне на необходимите за извършване на сделката документи
 • изготвяне на други правни документи, съпътстващи сделката – предварителен и окончателен договор, подготовка на нотариален акт
 • помощ и консултиране при заплащане цената на имота – банкови гаранции, блокирани сметки и др.

Съдействие при учредяване на правото на строеж срещу обезщетение:

 • договаряне на условията и параметрите на обезщетението
 • изготвяне на предварителен договор
 • подготовка на всички необходими документи и минаване на сделката пред нотариус
 • координиране на етапите на строителство и предаване на строителния обект с разрешение за ползване

Помощ при проектиране и строителство:

 • Консултиране на всеки етап от проектирането на сградата
 • Консултиране в процесите при съгласуване на проектите със съответните държавни или общински органи и при изменение на Работния и Подробен устройствен план на сградата
 • Изготвяне на договори, свързани с проектантски услуги, строителство и др.
 • Помощ при получаване на строителни книжа
 • Изготвяне и подаване на цялата необходима документация към компетентните органи във връзка с изграждането на сградата

Съдействие при реализиране/продажаба на обектите в сградата:

 • Изготвяне и сключване на предварителенни договори
 • Провеждане на преговори с купувачите и защита интересите на продавача
 • Предприемане на всички необходими действия по прехвърляне на имотите
 • Подготовка и оформяне на всички нужни за изповядване на сделката пред нотариус документи

Консултации при управление на недвижими имоти:

 • Изготвяне на договори за наем
 • Защита интереса на клиента при неизпълнение от страна на наемателя на задължения, произтичащи от договора за наем.

Обслужваме както индивидуални граждани, така и корпоративни клиенти.

Тук сме, за да чуем “силно” и “ясно” проблемите Ви от всяко естество във връзка с вещни права.

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за  запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на Адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect вещно право

изпратете запитване

4 + 14 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This