Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

Облигационно право

ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

 

Уважаеми клиенти,

Адвокатска кантора Lex aspect осигурява квалифицирани правни  консултации и съдействие по всякакви въпроси, свързани с Облигационно право.

Облигационното право или още Договорното право е част от Гражданското право. Облигационното правоотношение представлява правна връзка между две страни. По силата на тази връзка едната страна, наречена кредитор, може да иска изпълнение или спазване на определено поведение от другата страна, наречена длъжник.

Облигационните отношения могат да са както договорни, така и извъндоговорни. Основание за договорните е сключване на някакъв вид сделка, а някои от основанията за извъндоговорни отношения са: неоснователно обогатяване; водене на чужда работа; непозволено увреждане.

Основният закон, който урежда облигационните отношения  е Законът за задълженията и договорите – ЗЗД.

Адвокат по Облигационно право може да Ви помогне с юридически консултации, правни становища и процесуално представителство при:

 • Преддоговорни отношения – преди сключването на договор, по време на преговори, страните трябва да действат добросъвестно. В противен случай, те дължат обезщетение.
 • Изготвяне на предварителни договори.
 • Договорни отношения – сключване на договори; изменения и допълнения в договори; прекратяване на договори
 • Договори в полза на трето лице. Даване вместо изпълнение
 • Събиране на забавени плащания по договори, фактури и други.
 • Изготвяне на нотариални покани и съдействие за получаване на обезпечеителни заповеди. Събиране на вземания. Съдействие при издаване на заповеди за незабавно изпълнение.
 • Предявяване на съдебни искове и вземания срещу дружества в несъстоятелност
 • Встъпване в правата на удовлетворения кредитор
 • Прихващане на насрещни дългове
 • Договорна и деликтна отговорност – гаранции и компенсации
 • Изготвяне на всякакви видове нотариални актове – договорна ипотека, подготвяне на нотариален акт за учредяване на право на строеж, нотариален акт за право на ползване; нотариален акт за прехвърляне на право на собственост
 • Изготвяне на договори за поръчка, договори за заем, договори за изпълнение
 • Съставяне на договори за наем, аренда, дарение
 • Изготвяне на договори за възлагане на управление
 • Прогласяване на нищожност на договори и сделки
 • Водене на дела при причинени вреди
 • Завеждане на дела при неоснователно обогатяване

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на Адвокатска кантора Lex Aspect

lex aspect облигационно право

изпратете запитване

10 + 12 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This