Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

Адвокат наследствено право

АДВОКАТ НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 

Уважаеми клиенти,

Адвокат Наследствено право от адвокатска кантора Lex Aspect може да Ви съдейства и консултира по всякакви въпроси, свързани с тази област на правото. Материята на наследственото право се регламентира от Закона за наследството. Предмет на наследявания може да бъде всякакъв вид имущество – движимо и недвижимо. Моментът, в който се открива наследството, е смъртта на наследодателя, който се явява собственик.  Могат да се наследяват – недвижими имоти, предмети на изкуството, финансови средства, банкови сметки, акции, права върху интелектуалната собственост и много други.

Повече за услугата:

Законодателството на Република България предвижда  няколко способа за приемане на наследството, за които адвокат по наследствено право може да Ви съдейства.

Изрично приемане на наследство

В този случай наследникът има възможност да подготви писмено заявление до районния съдия в района, в който е открито наследството. В този случай законът предвижда приемането да се впише в особена за това книга. Изискванията на закона за изрично приемане на наследство са посочени в нормата на чл.49 oт ЗН;

Под опис

Това е друг способ за приемане на наследството.  Възможна е хипотеза, в която наследодателя приживе е натрупал задължения към трети Физически или Юридически лица. Наследствената маса се наследява със своите активи и пасиви. В случай, че наследството е обременено със задължения към трети лица, наследниците имат правната възможност да придобият наследството под опис. Законът за наследството в чл.61 ал.1 е предвидил, че приемането на наследството под опис трябва да се заяви писмено пред районния съдия в тримесечен срок, oт момента, в който наследникът е узнал, че наследството е открито. Възможно е този срок да бъде продължен от районния съдия до три месеца. Приемането се вписва по реда на чл.49 ал.1;

Наследяване по закон

Основният принцип, който е залегнал в материята, е наследяването по редове. Накратко, по-близките по степен роднини изключват онези след тях;

Наследяване по завещание

Съгласно чл.13 от ЗН чрез завещание може да се разпорежда със своето имущество след смъртта си всяко лице, което е навършило пълнолетие или 18 години и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно. Законът е предвидил две форми на завещанието – нотариално и саморъчно. Съществуват нормативно установени изисквания за действителност на завещанието при нарушението, на които то може да бъде признато за недействително. Затова е необходимо да се посъветвате с адвокат по наследствено право.

Законодателят е установил защита на наследниците по закон от завещателни разпореждания, които биха накърнили законно гарантираното им право на запазена част. Чл.28 ал.1 от ЗН  въвежда законова забрана за наследодателя при наличието на низходящи, родители или съпруг, да извършва разпореждания със завещанието или дарения, които да накърняват тяхната запазена част от наследството.

Адвокат по Наследствено право може да Ви съдейства в следните случаи:

  • Да докаже/защити правото Ви на наследство на основание, на което да придобиете собствеността върху определено имущество;
  • Да осъществи процесуално представителство и съдействие на страната на ищец, респективно на ответната страна при казуси, свързани с наследяване;
  • Да Ви съдейства в случаите на признаване на завещанието за недействително, респективно да осъществи защита, когато във Ваша полза има завещание, което се атакува от други лица;
  • Да Ви консултира относно редовете на основание, на които се извършва наследяването, наследяване по закон, степени на родствата и разпределяне на наследството;
  • Да осъществи процесуално представителство, защита и съдействие при накърняване на запазена част на наследник по закон, възстановяване на запазена част на наследници по закон;
  • Да Ви съдейства при събирането на необходимите доказателства;
  • Да  Ви съдейства при признанието на правото Ви на собственост на основание наследство по закон, респективно наследяване по силата на завещание;
  • Да Ви съдейства в областта на наследственото право, като осъществи процесуално представителство, защита и съдействие пред всички съдебни инстанции;
  • Да Ви представлява пред Частни съдебни изпълнители във връзка с изпълнението на съдебно решение

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на Адвокатска кантора Lex aspect

lex aspect адвокат имиграционно право

изпратете запитване

11 + 3 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This