Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

условия за ползване на сайта

Условия за ползване и политика за защита на личните данни на Адвокатска кантора Lex Aspect

 

Дата на влизане в сила: 25.05.2018

Последна промяна: 22.05.2018

Условия за ползване на сайта: https://lexaspect.com

 

Общи разпоредби

 1. Настоящите условия за ползване уреждат правилата за използване на сайта https://lexaspect.com, наричан по-долу “сайта“, включително обработката на лични данни и „бисквитки“ при използването му.
 2. Сайтът е собственост на адвокат Дичко Янев, наричан „собственик“, който е член на Адвокатска колегия- Бургас и спазва всички разпоредби, отнасящи се до законовата регулация на упражняваната от него професия по Закона за адвокатурата. Контакт с адвокат Янев- имейл: dichkoyanev@gmail.com, на тел. +359887985788 или на адрес: гр. Бургас, ул. Васил Априлов №2, ет.3
 3. Настоящите условия за ползване са задължителни за всичи потребители на сайта и използвайки го, потребителите се съгласяват с тяхното спазване. В случай, че вие като потребител не отговаряте на някое изискване, записано в настоящия документ или не сте съгласен с която и да е част от условията за ползване, то следва да преустановите използването на сайта. Потребител по смисъла на настоящите условия за ползване е всяко лице, което използва сайта по какъвто и да е начин.
 4. Информацията в сайта под формата на правни статии или друга инфорамация изразява мнението на собственика и не следва да се счита за правен или друг съвет. Собственикът или което и да е свързано с него лице не носи каквато и да е отговорност във връзка с точността на информацията и коректното функциониране на сайта, включително актуалността на публикувани актове, правни статии и др.

„Бисквитки“

 1. Потребителите се съгласяват, че сайтът https://lexaspect.com използва “бисквитки“, които се съхраняват в електронно устройство на потребителите. В някои случаи се събира минимално количество информация за потребителите с цел по-ефективно функциониране на сайта, но по този повод са спазени всички изисквания относно защита на личните данни.
 2. „Бисквитките“ или „cookies”, са конкретна информация, изпратена от сървъра към браузъра на потребителите. Използва се за по-ефективно функциониране на сайта. Те позволяват на сайта да запеметява действията и предпочитанията на потребителите за определен период от време. „Бисквитките“, които обичайно се ползват могат да са „сесийни“ и „постоянни“, едните се изтриват автоматично след края на сесията на сайта, а другите могат да се запишат на устройството на потребителите за определен срок или безсрочно.
 3. Сайтът може да използва „бисквитки“ за статичстическа цел, например за информация как потребителите използват сайта, кои са най-посещаваните статии, колко посещения има дневно и пр., включително и за маркетингови цели като предлагат на потребителите реклами, които са съобразени с техните интереси и предпочитания и проверяват ефективността на дадена рекламна кампания. Понякога може да се ползват и „бисквитки“, които подпомагат дейността на сайта чрез намаляване натовареността на мрежата, за да предложат по-лесен и безпроблемен достъп до него и неговото съдържание. Сайтът предлага възможност на своите потребители за споделяне на съдържанието му в различни социални мрежи, за което се ползват определен вид „бисквитки“. Така наречените „бисквитки“ няма да се ползват за други различни цели, освен за изрично посочените
 4. Всеки потребител може да забрани използването на „бисквитки“ на своето устройство или да изтрие наличните такива, чрез настройките на неговия интернет браузър, но ако извърши тези действия, функционалността на сайта може да бъде ограничена.

SSL Сертификат

Протоколът SSL е начин за техническа защита на обработваните лични данни и отговаря за тяхното криптиране. Сайтът https://lexaspect.com, използва SSL Сертификат за сигурност на потребителите му.

Политика за защита на личните данни

 

Информация за правата на лицата относно защита на личните данни

 

Информация относно лицето, което обработва данните Ви

Наименование: Адвокат Дичко Янев
Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Васил Априлов №2, ет.3
Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. Васил Априлов №2, ет.3
Телефон: +359 887 985 788
E-mail: office@lexaspect.com
Уебсайт: https://lexaspect.com

Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Адвокат Дичко Янев (Наричан по-долу за краткост “Администратор”) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 01 октомври 2015 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни чрез настоящия убесайт и правата, които имате във връзка с тази обработка.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта https://lexaspect.com и във връзка със сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Администраторът събира и обработва личните данни, които Вие предоставяте във връзка с използването на уебсайта  https://lexaspect.com и сключване на договор за правно обслужване, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание.

(2) Администраторът спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

(4) Лични данни могат да се обработват с цел улесняване на потребителите , които търсят в интернет пространството общодостъпна информация на правна тематика

Какви видове лични данни администраторът събира, обработва и съхранява

Лични данни се предоставят от потребителите при използването на сайта, абсолютно доброволно, без те да имат каквото и да е задължение за това. При функционирането на сайта няма задължение потребителя да предостави определени свои лични данни, които да са абсолютно задължително условие за ползване на сайта. 

Чл. 3. (1) Администраторът извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на договор за правно обслужване с клиент– целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с клиент и неговото администриране. В отделни случаи целта на операцията може да бъде и защита на законните интереси на Администратора по изпълнение на договора. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Изпращане на запитване от потребител на сайта чрез форма за запитване– целта на тази операция е изпращане на запитване по личен казус при изразено от потребителя желание, за което се предоставят данни за контакт за осъществяване на обатна връзка по отношение на отправеното запитване. Изпратените по имейл или чрез формата за запитване лични даннни не се предоставят на трети лица освен на на подизпълнители или други свързани със собственика трети лица, единствено за целите на настоящите Усповия за ползване. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър)– целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които изрично са заявили, че желаят да получават такива. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.
 • Данни, които се събират и обработват (имена, телефон и е-mail)
  • Цел, за която се събират данните:
   1. Осъществяване на връзка с потребителя и отговор на отправено към кантората запитване;
   2. За изпращане на информационен бюлетин.
   3. Сключване на договор за правно обслужване
  • Основание за обработка на личните Ви данни– С приемането на настощите Условия за ползване и/или при сключването на писмен договор за предоставяне на правни услуги, между Администратора и потребителя се създава договорно отношение, на което основание се обработват лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook)
  • Цел, за която се събират данните:
   1. Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него
  • Основание за обработка на личните Ви данни– Данните Ви за записване в събития и кампании и др. се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR

(2) За да функционира правилно, сайтът използва следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до потребителския IP адрес и анализират неговото поведение при престоя на уебстраницата без това да го идентифицира като физическо лице: Google Analytics, различни Wordspress plugins, Google Webmaster tools, Facebook, Google plus, които спазват изискванията на Регламента и носят отговорност за предоставените им лични данни.

(3) Обработваните лични данни не се използват за маркетингови цели или рекламни съобщения

(4) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(5) Личните данни са събрани от Администратора за лицата, за които се отнасят.
(6) Администраторът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(7) Администраторът не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото за правилното функциониране на сайта или до оттегляне на съгласието за обработване. След оттегляне на съгласието за обработване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).
(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени запитвания, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.
(3) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

Чл. 6. Администраторът съхранява личните данни на клиентите на кантората за срока на изпълнение на сключен договор, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 7. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните на място в кантората пред Администратора.

Право на достъп

Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас като се свържете с нас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Администраторът ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:

 • информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;
 • техническа информация за функционирането на сайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;

 (4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка чрез изпращане на искане по имейл до Администратора.
(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(6) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 13. (1) Вие можете по всяко време да получите в машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора чрез искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 14. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 17. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Екипът на Адвокатска кантора Lex Aspect

условия за ползване lex aspect

 

изпратете запитване

Отбележете:

1 + 15 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This