Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

общи условия

О Б Щ И  У С Л О В И Я

за уреждане на взаимоотношенията между

АДВОКАТСКА КАНТОРА LEX ASPECT и клиентите на КАНТОРАТА

във връзка и по повод предоставяните им юридически услуги

 

Раздел І

Общи положения

 1. С тези Общи условия се определят редът и условията за предоставяне на юридически услуги от Адвокатска кантора Lex aspect на клиенти на Кантората.
 2. Адвокатска кантора Lex aspect с адрес: гр. Бургас, П.К.8000, ул. Васил Априлов №2, ет.3, е представлявана от адвокат Дичко Янков Янев, email: dichkoyanev@gmail.com, GSM: (+359) 887 985 788, който е вписан и действащ адвокат по Закона за адвокатурата и може да предоставя устни и писмени консултации и становища по въпроси на правото; изготвя всякакви книжа – молби, тъжби, заявления, жалби и други, свързани с възложената от клиенти на кантората работа; осъществява представителство на доверителите и подзащитните лица и защита на правата и законните им интереси пред органите на съдебната власт, административните органи и служби, както и пред физически и юридически лица; извършва всякаква друга дейност, за която действащото в Република България законодателство допуска да бъде извършвана от адвокат.
 3. Клиент е всяко лице, ползващо някоя от услугите, предоставяни от Адвокатска кантора Lex aspect.
 4. Тези Общи условия целят обща уредба на взаимоотношенията между Адвокатска кантора Lex aspect и клиентите и. Общите условия доразвиват диспозитивни правила на Закона за адвокатурата, Закона за задълженията и договорите и Етичен кодекс на адвоката, част от правилата на тези Общи условия са изведени от практиката и следва да се считат обвързващи само доколкото не противоречат на действащото законодателство.
 5. Клиентите удостоверяват съгласието си с Общите условия с подписването на индивидуален договор за правна помощ. С подписването на последния и отбелязване, че са получили копие от Общите условия клиентите приемат съдържанието им, доколкото друго не е уговорено между страните и доколкото това не противоречи на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.
 6. Условия различни от тези, предвидени в настоящите Общи условия могат да бъдат уговорени в индивидуалните договори или с допълнителни писмени споразумения между Адвокатска кантора Lex aspect и клиента.
 7. Общите условия са неразделна част от индивидуалните договори, сключени между Адвокатска кантора Lex aspect и клиентите и.
 8. При сключването на индивидуален договор, клиентът се идентифицира, както следва:

– физическите лица – с валиден документ за самоличност

– юридическите лица и едноличните търговци – с посочване на наименование на дружеството и ЕИК.

 1. Клиентът се съгласява Адвокатска кантора Lex aspect да събира, предоставя и обработва, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, лични данни с оглед осъществяваните от Кантората услуги.
 2. Комуникацията между Адвокатска кантора Lex aspect и клиента става писмено, по телефона или чрез електронна поща на номерата и адресите, посочени в индивидуалния договор.

Раздел II

Права и задължения на страните

 1. Адвокатска кантора Lex aspect се задължава да съблюдава пълна конфиденциалност на получената от клиента във връзка с изпълнението на сключения договор информация.
 2. Адвокатска кантора Lex aspect се задължава да изпълнява точно, добросъвестно и в разумни срокове възложената и правна работа, както и да изготвя и представя текущи и окончателни доклади и отчети за извършеното в обхват и срокове, посочени в индивидуалния договор.
 3. Адвокатска кантора Lex aspect се задължава да предоставя на клиента квалифицирана правна помощ и юридически консултации, на място и във време, посочени в индивидуалния договор.
 4. Адвокатска кантора Lex aspect се задължава да съблюдава принципа за избягване на опасността от конфликт на интереси между нейните клиенти, като се задължава при възникване на съмнение незабавно да се консултира с клиента. Адвокатска кантора Lex aspect не отговаря за евентуален конфликт на интереси, ако не е имала достъп до необходимата информация, въз основа на която би могло да се извърши преценката за наличието на такъв конфликт.
 5. Клиентът се задължава да формулира добросъвестно и ясно предмета на възлаганата на Адвокатска кантора Lex aspect поръчка.
 6. Клиентът се задължава да предостави своевременно на Адвокатска кантора Lex aspect цялата налична документация и информация, свързана с изпълнението на възложената работа или с темата на исканата консултация или правен съвет.
 7. Клиентът се задължава да заплати точно и в срок, договорения хонорар, разходите за командировки, направените от Адвокатска кантора Lex aspect, неприсъщи разходи във връзка с изпълнението на договорните и задължения, както и разходите направени от Адвокатска кантора Lex aspect за запазване на интересите на клиента.
 8. Клиентът се задължава да уведомява незабавно – в деня на получаване или най-късно на следващия ден, Адвокатска кантора Lex aspect за получените на неговия адрес кореспонденция, съдебни и деловодни книжа и документи (призовки, обявления, нотариални и обикновени покани, предупредителни писма и т. н.), отнасящи се до възложената на Адвокатска кантора Lex aspect работа, с оглед своевременното съблюдаване на съдебните, административните и договорните срокове. При неспазване на това свое задължение клиентът отговаря изцяло за евентуалните неблагоприятни за него последици от неспазването на инструктивните или преклузивни срокове.

Раздел III

Хонорари и разноски

 1. Хонорарите за предоставените услуги се определят съобразно вложените в изпълнението професионален опит и компетентност и отразяват времето, изразходено от ангажираните за това адвокати. Хонорарите не включват разноските по воденето на дела и преписки, които се дължат отделно от хонорара, като например, но не само: разходите за съдебни и държавни такси, таксови марки, пощенски и куриерски услуги, експертизи, командировки и др.
 2. Начинът и сроковете на заплащане на хонорара се договарят с клиента в индивидуалния договор, като е възможно разсрочване и отстрочване на плащанията. В случай, че плащанията не бъдат извършени в срок, Адвокатска кантора Lex aspect може да спре да работи по възложената поръчка, като доверителят следва да заплати извършената до момента работа.
 3. Когато клиентът се откаже без основателни причини от по-нататъчно изпълнение на възложената поръчка, внесеният хонорар не се връща.
 4. Разноските за такси, експертизи, командировки на адвокати и сътрудници, както и други разноски са за сметка на клиента. Средствата за разноски се предоставят от клиента предварително или по негово желание същият ги внася директно на касата на конкретния орган, фирма или институция, като в този случай клиентът носи отговорността за последиците от евентуалното забавяне или неплащане на разноските. Неизползваните средства, предоставени за разноски се връщат на клиента след приключване на възложената поръчка.
 5. Съдът по правило присъжда разноските в тежест на страната, която губи делото, но трябва да се има предвид и следното:

– ако искът е уважен частично, таксите, разноските и адвокатското възнаграждение се присъждат за плащане съразмерно с уважената част от иска;

– загубилият делото може да няма достатъчно средства да плати всички или част от присъдените разноски и хонорари;

– присъжда се възнаграждение само за един адвокат;

– ако не е уговорено друго, при приключване на делото със спогодба, разноските остават за сметка на страните така, както са ги направили.

 1. Хонорарите и сумите за разноски се внасят по клиентска сметка на Адвокатска кантора Lex aspect, която ще бъде уточнена при сключването на индивидуален договор за предоставяне на правни услуги.

Раздел IV

Изменения и допълнения на Общите условия

 1. Адвокатска кантора Lex aspect по своя инициатива или по предложение на своите клиенти може да прави изменения и допълнения в тези Общи условия.
 2. Адвокатска кантора Lex aspect се задължава да информира клиентите си при всяка промяна на настоящите Общи условия.
 3. Изменения и допълнения на индивидуалните договори се правят по взаимно съгласие на страните.

Раздел V

Решаване на спорове

 1. Всички спорове, възникнали във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на индивидуалния договор, ще бъдат решавани от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимоизгодни споразумения.

Раздел VI

Приложимо право. Допълнителни разпоредби

 1. При прилагане и тълкуване на Общите условия ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
 2. За „уважителни причини” по смисъла на чл. 35, ал. 2 от Закона за адвокатурата, при които Адвокатска кантора Lex aspect може да се откаже от поетата защита следва да се считат пълната или частична липса на съдействие от страна на клиента и/ или възникнали непреодолими противоречия във взаимоотношенията между Кантората и клиента, свързани с начините и способите за защита на интересите на клиента, и/ или липсата на абсолютно задължителното доверие, което следва да стои в основата на отношенията между адвокат и клиент.
 3. Към тези общи условия ще се прилага българското материално право. В случай на спор, той ще се разглежда и разрешава от съответния български съд.
 4. Може да има версии на настоящите Общи условия на други езици. В случай на някакво несъответствие между българската версия и версия на друг език, се взима предвид българската версия.
 5. Ако има някаква липса на яснота по отношение на тълкуването на една или повече клаузи в тези Общи условия, или, ако възниква ситуация, която не е описана в настоящите общи условия, следва това тълкуване да се извърши “в духа” на тези разпоредби.
 6. Ако една или повече клаузи в тези Общи условия се окажат нищожни или унищожаеми, то това няма да има никакво въздействие върху валидността на други клаузи.
 7. Ако една или повече клаузи в тези Общи условия са невалидни, тогава адвокатската кантора ще ги замени с нови, които са сходни, така че да представляват предписанията, които са обявени за недействителни, доколкото е възможно.

Раздел VII

Преходни и заключителни разпоредби

Настоящите oбщи условия са актуални към 15.02.2018г..

Aко имате някакви въпроси или препоръки по отношение на Общите условия на Aдвокатска кантора Lex aspect, може да ги изпратите на office@lexaspect.com

Адв. Дичко Янев

Основател на Адвокатска кантора Lex aspect

lex aspect общи условия

изпратете запитване

2 + 5 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This