Изберете страница

адвокатска кантора lex aspect

адвокат при претърпени вреди | деликти

ПРЕТЪРПЕНИ ВРЕДИ /ДЕЛИКТИ/

 

Уважаеми Клиенти,

Адвокатска кантора Lex Aspect ще Ви консултира, съдейства и представлява по правни въпроси, свързани с претърпени вреди.

В случаите на претърпени вреди или деликти, Законът за задълженията и договорите в чл.45 и следващите, регламентира правната материя относно деликтната отговорност.

Възможно е претърпените вреди да имат разнообразен произход.  Независимо, дали сте пострадали от престъпно  деяние, от чужда вещ или от пътно транспортно произшествие, във всички случаи сте претърпели вредни последици. Общият състав на генералният деликт е формулиран в чл.45 от ЗЗД и гласи, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Съблюдавайте правата си при претърпени вреди:

Претърпените вреди по своето естество могат да бъдат имуществени и неимуществени. Последните се обезщетяват от съда по справедливост чл.52 от ЗЗД. Нужно е да знаете, че деликтната отговорност предпоставя въздържане от противоправни действия, с които да не се вреди другиму. Освен това тя се разпростира спрямо всички членове на обществото. Затова за Вас е важно да знаете какви са законните Ви права и интереси в случай на нарушение на този всеобщ принцип.

За пострадалите от чужди противоправни действия е важно да бъдат запознати и с размера на полагащото им се обезщетение. Размерът на неимуществените вреди се определя от съда по справедливост. На пръв поглед справедливостта може да изглежда абстрактна като понятие. Имайте предвид обаче, че съдът, определяйки обезщетението взема в предвид всички конкретни обстоятелства, които са от значение по делото. Вземат се в предвид – характерът  на увреждането, начинът на извършването му, обстоятелствата, при които е извършено, настъпилият вредоносен резултат. Неимуществените вреди обхващат болките, страданията и  психичните преживявания, преживени от увреденото лице.

В случай, че:

 • Сте станали жертва на престъпление, но сте пропуснали да предявите граждански иск, в наказателния процес за Вас възниква възможността да предявите иск за обезщетение по гражданскоправен ред;
 • Сте претърпели вреди от чужда вещ,  имате право да предявите иск за обезвреждане на вредните последици срещу собственикът и лицето, под чийто надзор се намират;
 • Претърпените вреди, предизвикани от действията на лица, на които е възложено да извършват определена работа, подлежат на обезщетяване от възложителя. Ако сте в хипотезата на трето лице, което е претърпяло вреди от действия или бездействия на работници, за Вас възниква правото да предявите иск срещу възложителя на конкретната работа;
 • Вредните последици, предизвикани от подхлъзване по заледени и непочистени пътища общинска или държавна собственост също подлежат на обезщетение по реда на чл.45 и следващите от ЗЗД.
 • Във всеки един случай, в който сте претърпели негативни последици засягащи Ваши законни права и интереси може да се обърнете към нас, за да обсъдим какви правни възможности за обезвреда съществуват във Ваша полза.

Как можем да Ви съдействаме при претърпени вреди:

Ще подготвим всички необходими документи за започване на съдебен процес срещу причинителите на вредоносните последици

 • Ще изготвим подходяща стратегия, която да гарантира в максимална степен Вашите законни права и интереси
 • Ще изискаме от съда да назначи експертиза, която да установи точно и ясно причината за настъпването на вредните последици. В подобни дела е важно да се установи конкретната причина за настъпването на вредоносният резултат. В случай, че ищцовата страна не успее да докаже причинната връзка между деянието и вредните последици, е твърде вероятно съдът да отхвърли исковата претенция
 • Ще Ви съдействаме в събирането на доказателства, които са относими към конкретният казус
 • Ще претендираме всички имуществени и неимуществени вреди, които са последица от  претърпяното от Вас вредоносно деяние, в едно с полагащата Ви се законна лихва
 • Ще извършим пълно проучване на имущественото състояние на Вашият ответник.
 • Ще Ви информираме точно и добросъвестно относно финансовата перспектива на съдебното дело
 • Ще Ви консултираме и представляваме във всеки един от етапите на съдебното производство пред всички съдебни инстанции
 • Ще Ви представляваме пред органите на изпълнителното производство с цел да приведем в сила съдебното решение

Обадете се на телефон (+359) 887 985 788 или попълнете формата за запитване по-долу, за да видим как може да Ви бъдем полезни.

Заповядайте!

Екипът на адвокатска  кантора Lex Aspect

lex aspect адвокат при претърпени вреди

изпратете запитване

15 + 8 =

ул. “Васил Априлов” №2, ет. 3

гр. Бургас, П.К. 8000

(+359) 887 985 788

office@lexaspect.com

Share This